Regulamin, Polityka prywatności, Gwarancja i zwroty | Major&Maker


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).4. Podstawowe definicje:
1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
2) Sprzedawca: VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bartycka 26/24, 00-716 Warszawa, prowadząca działalność gospodarczą pod numerem NIP 5342571122, REGON 369057675, KRS 0000710449
3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień;
4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.majormaker.pl, w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej;
12) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.
13) Siła wyższa – stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne).
14) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres ul. Bartycka 24/26/123, adres poczty elektronicznej vivo@majormaker.pl, numer telefonu 735 877 668;

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
1) Sklep Internetowy,
2) Newsletter,
3) Opiniowanie (komentowanie),
4) Konto.

3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

8. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
1) nazwisko i imiona Klienta;
2) stały adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
4) adresy poczty elektronicznej Klienta;
5) numer telefonu;

9. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

§ 1. Przetwarzanie danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej „Rozporządzenie”). W szczególności:
1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3)  prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5)  prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
1) firmie hostingowej,
2) dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu,
3) dostawcy usług internetowych,
4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
7) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: vivo@majormaker.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Bartycka 24/26/123, 00-716 Warszawa.

§ 2 Newsletter

1. Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: vivo@majormaker.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Bartycka 24/26/123, 00-716 Warszawa.

§ 3 Opinie

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

2. Na Towary Sprzedawca udziela 24-miesięczną gwarancję oraz dodatkowo płatne usługi posprzedażowe. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się poniżej w dziale „GWARANCJA, REKLAMACJE, ZWROTY I SERWIS”.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).

3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Kupuję i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 2 dni roboczych lub zgodnie.

8. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.

9. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody.

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

3. Klient może wybrać formę płatności:
1) przelew tradycyjny – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 – zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24;
3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 paragraf 2 punkt 8 Regulaminu.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

6. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kanclerska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP: 7792369887, o kapitale zakładowym w wysokości 4 500 000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

§ 4. Dostawa

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Paczka wysyłana za pośrednictwem firmy kurierskiej – w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem ul. Bartycka 24/26/123, 00-716 Warszawa.

4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Sprzedawca wskazuje, że:
1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
2) przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
1) Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową. w szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
a) towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta;
c) towar nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) towar został konsumentowi wydany w stanie niezupełnym,
2) towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
3) sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.
4) sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
6) sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;
7) uprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi to:
a) żądanie obniżenia ceny towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia;
8) konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: ul. Bartycka 24/26/123, 00-716 Warszawa. Konsument powinien:
a) przygotować urządzenie do transportu poprzez jego demontaż (odłączenie od źródła wody i prądu). Uwaga: w przypadku toalet myjących z reguły wystarczy demontaż górnego korpusu urządzenia (deski sedesowej z pokrywą i całą elektroniką), a miska toaletowa nie podlega demontażowi, ponieważ nie ulega awariom i nie jest wymagana dla rozpatrzenia reklamacji;
b) oczyścić urządzenie z wszelkich zanieczyszczeń wynikających z normalnego użytkowania;
c) prawidłowo zapakować towar. Uwaga: sprzedawca sugeruje użycie opakowania oryginalnego lun kartonu zastępczego o standardowych proporcjach i kształcie prostopadłościanu, oraz o wymiarach całkowitych nie przekraczających 70 x 60 x 30 cm;
d) skonsultować się ze sprzedawcą w sprawie akcesoriów lub części, które powinny być dołączone i dołączyć je do przesyłki; solidnie zabezpieczyć urządzenie na czas transportu w taki sposób, aby urządzenie było z każdej strony zabezpieczone folią bąbelkową lub innym materiałem uszczelniającym i chroniącym przed upadkiem.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: vivo@majormaker.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Bartycka 24/26/123, 00-716 Warszawa. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta oraz dokumentację fotograficzną.

3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 7 dni, a reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu pod adresem: formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku wysyłki formularza za pośrednictwem poczty e-mail sprzedawca niezwłocznie potwierdza klientowi otrzymanie formularza.

3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4. Jeśli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres ul. Bartycka 24/26/123, 00-716 Warszawa przed upływem tego terminu.
8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element towaru. Konsument powinien:
1) przygotować urządzenie do transportu poprzez jego demontaż (odłączenie od źródła wody i prądu). Uwaga: w przypadku toalet myjących z reguły wystarczy demontaż górnego korpusu urządzenia (deski sedesowej z pokrywą i całą elektroniką), a miska toaletowa nie podlega demontażowi, ponieważ nie ulega awariom i nie jest wymagana dla rozpatrzenia reklamacji;
2) oczyścić urządzenie z wszelkich zanieczyszczeń wynikających z normalnego użytkowania;
3) prawidłowo zapakować towar. Uwaga: sprzedawca sugeruje użycie opakowania oryginalnego lub kartonu zastępczego o standardowych proporcjach i kształcie prostopadłościanu, oraz o wymiarach całkowitych nie przekraczających 70 x 60 x 30 cm;
4) skonsultować się ze sprzedawcą w sprawie akcesoriów lub części, które powinny być dołączone i dołączyć je do przesyłki;
5) załączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu należności;
6) załączyć paragon (o ile go posiada) lub dowód zakupu;
7) solidnie zabezpieczyć urządzenie na czas transportu w taki sposób, aby urządzenie było z każdej strony zabezpieczone folią bąbelkową lub innym materiałem uszczelniającym i chroniącym przed upadkiem.
9. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.
13. Uwaga: Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
14. Postanowienia zawarte w punktach 2-14 stosuje się do przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.majormaker.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.majormaker.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM www.majormaker.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.majormaker.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres ul. Bartycka 26/24, 00-716 Warszawa.

2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
1) Serwis: serwis internetowy www.majormaker.pl;
2) Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
3) Właściciel: VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bartycka 26/24, 00-716 Warszawa, NIP: 5342571122; 4) Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

3. Celem Polityki jest w szczególności:
1) udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
2) zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki. Akceptacja może być dokonana za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu lub konfiguracji usługi.

6. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
1) ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.
4) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 t.j.).

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.

2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
4) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
5) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

5. Właściciel może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa – przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:
1) nazwisko i imiona Klienta;
2) stały adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) adresy poczty elektronicznej Klienta;
6) numer telefonu;

6. Właściciel może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Właściciela, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

7. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

8. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela.

9. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

10. W związku z działalnością Serwisu Właściciel korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonania umowy z Użytkownikiem. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
1) firmie hostingowej,
2) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
3) dostawcy usług internetowych,
4) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
5) dostawcy platformy płatności elektronicznych,
6) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
7) podmiotom świadczącym obsługę księgową,
8) dostawcy usług marketingowych lub reklamowych.

§ 3. Cookies

1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

2. Cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
2) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
3) tworzenia statystyk,
4) utrzymania sesji Użytkownika,
5) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

3. Właściciel przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Serwisu, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z Serwisu, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Informacje o Użytkownikach nie są wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach.

4. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Właściciela, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Właściciel może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień swojego urządzenia i przeglądarki internetowej w zakresie stosowania plików Cookies lub innych podobnych technologii.

7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

9. Cookies są przechowywane na urządzeniach Użytkownika nie dłużej niż 12 miesięcy.

10. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

11. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Reklamacje

1. Reklamacje można kierować do Właściciela w formie elektronicznej na adres vivo@majoraker.pl.

2. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:
1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

3. Właściciel zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Właściciel podejmie odpowiednie działania.

5. W celu rozpatrywania reklamacji Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię, nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Właściciel może przetwarzać szereg innych informacji, w tym informacje o korzystaniu przez Użytkownika z Usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w celu rozpatrzenia reklamacji i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec usługodawcy.

6. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu, Polityki lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, Właściciel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Użytkownika.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 14.04.2020r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

VIVO Sp. z o.o.
GWARANCJA, REKLAMACJE, ZWROTY I SERWIS
www.majormaker.pl

A. Gwarancja

I. Informacje ogólne

1. Gwarantem jest VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bartycka 26/24, 00-716 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000710449, posiadająca NIP 5342571122, REGON 369057675.

2. Gwarant udziela 24-miesięcznej gwarancji na towary sprzedawane w ramach sklepu internetowego www.majormaker.pl

3. Termin gwarancji nie biegnie na nowo ani nie ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Klient nie mógł korzystać z produktu w związku z procedurą reklamacyjną.

4. Gwarancja obejmuje tylko towary kupione i użytkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze.

6. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest:
1) dokonanie pełnej płatności za towar. Gwarancja nie przysługuje, jeżeli nabywca nie dokonał pełnej płatności za towar. Dokonanie zapłaty po terminie nie powoduje przesunięcia rozpoczęcia biegu okresu gwarancji.
2) stosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi lub w innych dokumentach, przekazanych wraz z towarem. Wytyczne dotyczące korzystania z produktów znajdują się także w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

II. Procedura

1. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie.

2. Zgłoszenie reklamacji w ramach gwarancji – pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji – powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady.

3. Procedura zgłoszeń reklamacyjnych:
1) klient może wstępnie zasygnalizować wadę drogą telefoniczną (tel. 735 877 668) lub e-mailem (vivo@majormaker.pl);
2) niezależnie od powyższego klient zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia reklamacji drogą mailową na adres: vivo@majormaker.pl. W zgłoszeniu należy podać następujące dane: a) nazwę towaru; b) datę zakupu towaru; c) dane kontaktowe: nazwisko, adres i numer telefonu; d) opis wady,
3) do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną lub nagranie z widocznym problemem oraz miejsce montażu – materiał ten stanowi podstawę do wstępnej analizy zgłoszenia i ustalenia zasadności wysyłania towaru do gwaranta;
4) gwarant może rozwiązać problem zdalnie, jeśli będzie taka możliwość, a klient ma obowiązek współpracować, np. wykonać czynności sugerowane przez gwaranta (np. naciśnięcie kombinacji przycisków na pilocie sterującym urządzeniem);
5) w razie niemożności rozwiązania problemu zdalnie, klient powinien odesłać towar do gwaranta celem przeprowadzenia analizy. Gwarant organizuje transport – zamawia kuriera i ponosi jego koszt;
6) klient zobowiązany jest:
1) przygotować urządzenie do transportu poprzez jego demontaż (odłączenie od źródła wody i prądu). Uwaga: w przypadku toalet myjących z reguły wystarczy demontaż górnego korpusu urządzenia (deski sedesowej z pokrywą i całą elektroniką), a miska toaletowa nie podlega demontażowi, ponieważ nie ulega awariom i nie jest wymagana dla rozpatrzenia reklamacji;
2) oczyścić urządzenie z wszelkich zanieczyszczeń wynikających z normalnego użytkowania. W razie otrzymania przez gwaranta zabrudzonego urządzenia, gwarant może odmówić rozpatrzenia reklamacji lub odesłać towar do klienta celem prawidłowego przygotowania urządzenia. W takim przypadku za organizację wysyłki i jej koszty odpowiedzialność ponosi klient;
3) prawidłowo zapakować towar. Uwaga: gwarant sugeruje użycie opakowania oryginalnego lub kartonu zastępczego o standardowych proporcjach i kształcie prostopadłościanu oraz o wymiarach całkowitych nie przekraczających 70 x 60 x 30 cm. Użycie innego opakowania łączyć się może z podwyższeniem kosztów transportu, a gwarant będzie uprawniony dochodzić różnicy w kosztach od klienta;
4) skonsultować się z gwarantem w sprawie akcesoriów lub części, które powinny być dołączone i dołączyć je do przesyłki;
5) solidnie zabezpieczyć urządzenie na czas transportu w taki sposób, aby urządzenie było z każdej strony zabezpieczone folią bąbelkową lub innym materiałem uszczelniającym i chroniącym przed upadkiem;
6) przekazać przesyłkę kurierowi w terminie ustalonym z gwarantem. Klient nie musi drukować listu przewozowego.

4. Po uprzednim ustaleniu z gwarantem klient może dostarczyć i odebrać towar osobiście u gwaranta: ul. Bartycka 24/26/123, 00-716 Warszawa, zamiast korzystać z usługi kuriera.

5. Gwarant rozpatruje zgłoszenie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru od klienta i informuje klienta o decyzji oraz dalszych działaniach.

6. Gwarant nie zapewnia urządzenia zastępczego na czas procedury reklamacyjnej ani na czas naprawy lub wymiany towaru.

III. Uprawnienia gwarancyjne i decyzje

1. W ramach uprawnień gwarancyjnych przysługuje:
1) usunięcie wad towaru (naprawa);
2) wymiana towaru na nowy.
3) W razie uwzględnienia reklamacji przez gwaranta, gwarant jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad towaru albo do dokonania jego bezpłatnej wymiany na towar wolny od wad (wybór świadczenia należy do gwaranta).

2. Czas naprawy lub wymiany urządzenia jest uzależniony od dostępności towaru lub części zamiennych i może wynosić do 14 dni.

3. Po uprzednim ustaleniu pomiędzy gwarantem i klientem w przypadku drobnych usterek, istnieje możliwość rozpatrzenia reklamacji w oparciu o zgłoszenie reklamacyjne (bez dostarczania towaru do gwaranta) oraz dostarczenia klientowi części zamiennych w ramach gwarancji celem samodzielnego przeprowadzenia naprawy przez klienta, zgodnie z instrukcjami od gwaranta. W takim przypadku klient wykonuje naprawę na własną odpowiedzialność ze wszystkimi tego skutkami.

4. UWAGA: W przypadku, gdy urządzenie okaże się sprawne (zgłaszany przez klienta problem nie występuje, gwarant dysponuje dowodem w postaci nagrania wideo), wówczas klient ponosi koszty dostawy towaru. W takim przypadku gwarant odsyła towar do klienta za pobraniem, a klient zobowiązany jest do uiszczenia należności za przesyłkę kurierowi. Nie dotyczy to przypadku opisanego w punkcie A.II.4 powyżej.

5. Po zakończeniu procesu naprawy, wymiany poszczególnych części zamiennych lub całego urządzenia na nowe okres gwarancji na urządzenie lub poszczególne części zamienne nie ulega odnowieniu lub wydłużeniu, a zakończy się dokładnie 24 miesiące od daty zakupu towaru.

IV. Wyłączenia

1. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmuje:
1) wad, które powstały na skutek zużycia części podlegających naturalnemu zużywaniu;
2) wad, które powstały na skutek wadliwej zabudowy, wadliwych prac montażowych lub naprawczych, bądź użycia nieoryginalnych lub wadliwych akcesoriów do montażu lub części zamiennych;
3) części, które z powodu swoich właściwości materiałowych lub sposobu zastosowania podlegają podwyższonemu zużyciu;
4) uszkodzeń w powłoce lub innego zabezpieczenia powierzchni towarów;
5) nieprawidłowości spowodowanych czynnikami niezależnymi od gwaranta, np. zalaniem, ogniem, trzęsieniem ziemi, wyładowaniami atmosferycznymi, wybuchem, niedbalstwem lub celowym działaniem, uszkodzeniami fizycznymi, nietypowymi warunkami środowiskowymi, itp.;
6) mechanicznego uszkodzenia spowodowanego przez nabywcę lub osoby trzecie;
7) szkód powstałych w wyniku wypadku;
8) uszkodzeń lub wad powstałych na skutek używania lub przechowywania towaru w sposób odbiegający od normalnego lub na skutek niezastosowania się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi lub na produkcie, lub nieprawidłowej konserwacji produktu;
9) konsekwencji napraw, przeróbek, zmiany lub modyfikacji towarów lub ich elementów, dokonanych z inicjatywy nabywcy we własnym zakresie;
10) uszkodzeń, zacieków, itp. Powstałych w wyniku usuwania osadów lub ciał obcych;
11) uszkodzeń lub wad wynikających z jakości wody w regionie, w którym produkt jest używany;
12) uszkodzeń lub wad spowodowanych przez gryzonie, insekty i inne zwierzęta;
13) uszkodzeń lub wad wynikających z zamrożenia produktu wskutek niewłaściwego przechowywania;
14) uszkodzeń lub wad wynikających z nieodpowiedniego zasilania (w tym napięcia lub częstotliwości);
15) uszkodzeń lub wad wynikających z zamontowania produktu na poruszających się pojazdach takich jak samochody, samoloty lub statki;
16) uszkodzeń lub wad wynikających ze zużycia baterii lub przerw w zasilaniu.

V. Dodatkowe postanowienia

1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień w punkcie B niniejszego dokumentu.

2. W razie sprzedaży towaru przez nabywcę w czasie trwania gwarancji gwarant zobowiązuje się do spełnienia świadczeń z gwarancji na rzecz kolejnego nabywcy jedynie, gdy przedstawi on umowę sprzedaży towaru, zawierającą postanowienie o przeniesieniu na niego uprawnień wynikających z gwarancji.

3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W razie wywozu Towarów za granicę Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialność z tytułu gwarancji wygasa.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

B. Rękojmia za wady

1. Sprzedawcą jest VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bartycka 26/24, 00-716 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000710449, posiadająca NIP 5342571122, REGON 369057675. Pozostałe definicje wynikają z Regulaminu https://majormaker.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci/.

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
1) wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
a) towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta;
c) towar nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) towar został konsumentowi wydany w stanie niezupełnym,
2) towar ma wadę prawną, jeżeli towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
3) sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili;
4) sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta;
6) sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi, a jeśli towarem nabywanym przez konsumenta jest używana rzecz ruchoma, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania towaru;
7) uprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi to:
a) żądanie obniżenia ceny towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
b) konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia;
8) konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: ul. Bartycka 24/26/123, 00-716 Warszawa. Konsument powinien:
1) przygotować urządzenie do transportu poprzez jego demontaż (odłączenie od źródła wody i prądu). Uwaga: w przypadku toalet myjących z reguły wystarczy demontaż górnego korpusu urządzenia (deski sedesowej z pokrywą i całą elektroniką), a miska toaletowa nie podlega demontażowi, ponieważ nie ulega awariom i nie jest wymagana dla rozpatrzenia reklamacji;
2) oczyścić urządzenie z wszelkich zanieczyszczeń wynikających z normalnego użytkowania;
3) prawidłowo zapakować towar. Uwaga: sprzedawca sugeruje użycie opakowania oryginalnego lun kartonu zastępczego o standardowych proporcjach i kształcie prostopadłościanu, oraz o wymiarach całkowitych nie przekraczających 70 x 60 x 30 cm;
4) skonsultować się ze sprzedawcą w sprawie akcesoriów lub części, które powinny być dołączone i dołączyć je do przesyłki;
5) solidnie zabezpieczyć urządzenie na czas transportu w taki sposób, aby urządzenie było z każdej strony zabezpieczone folią bąbelkową lub innym materiałem uszczelniającym i chroniącym przed upadkiem.

C. Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy przez sprzedawcę lub klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (dz.u.2017.459 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu pod adresem: formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku wysyłki formularza za pośrednictwem poczty e-mail sprzedawca niezwłocznie potwierdza klientowi otrzymanie formularza.

3. Informacje o odstąpieniu od umowy przez konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie sklepu.

4. Jeśli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
1) świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres ul. Bartycka 24/26/123, 00-716 Warszawa przed upływem tego terminu.

8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element towaru. Konsument powinien:
1) przygotować urządzenie do transportu poprzez jego demontaż (odłączenie od źródła wody i prądu). Uwaga: w przypadku toalet myjących z reguły wystarczy demontaż górnego korpusu urządzenia (deski sedesowej z pokrywą i całą elektroniką), a miska toaletowa nie podlega demontażowi, ponieważ nie ulega awariom i nie jest wymagana dla rozpatrzenia reklamacji;
2) oczyścić urządzenie z wszelkich zanieczyszczeń wynikających z normalnego użytkowania;
3) prawidłowo zapakować towar. Uwaga: sprzedawca sugeruje użycie opakowania oryginalnego lun kartonu zastępczego o standardowych proporcjach i kształcie prostopadłościanu, oraz o wymiarach całkowitych nie przekraczających 70 x 60 x 30 cm;
4) skonsultować się ze sprzedawcą w sprawie akcesoriów lub części, które powinny być dołączone i dołączyć je do przesyłki;
5) załączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu należności;
6) załączyć paragon (o ile go posiada) lub dowód zakupu;
7) solidnie zabezpieczyć urządzenie na czas transportu w taki sposób, aby urządzenie było z każdej strony zabezpieczone folią bąbelkową lub innym materiałem uszczelniającym i chroniącym przed upadkiem.

9. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

13. Uwaga: Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

14. Postanowienia zawarte w punktach 2-14 stosuje się do przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

D. Serwis

1. Sprzedawca świadczy odpłatnie usługi serwisowe na zasadach odrębnej umowy z klientem.

2. W sprawie szczegółów możliwy jest kontakt drogą telefoniczną (tel. 735 877 668) lub e-mailem (vivo@majormaker.pl).

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYTYCZNE

1. Nie podłączaj urządzenia przy użyciu uszkodzonej wtyczki lub do luźnego gniazdka elektrycznego.

2. Przed użyciem upewnij się, że korzystasz z dedykowanego gniazdka elektrycznego. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.

3. Nie przesuwaj produktu pociągając za wtyczkę, aby nie dopuścić do jej uszkodzenia lub porażenia prądem.

4. Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi dłońmi. Takie działanie może spowodować porażeniem prądem.

5. Nie wyginaj gwałtownie przewodu zasilającego i nie mocuj go za pomocą kombinerek, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub zdeformowania.

6. Nie podłączaj ani nie wyjmuj gwałtownie wtyczki zasilającej z gniazdka.

7. Odłącz produkt od zasilania przed każdorazowym czyszczeniem, naprawą, kontrolą lub wymianą części.

8. Staraj się na bieżąco usuwać kurz i wodę z wtyczki zasilającej.

9. Nie podłączaj innych urządzeń do tej samej listwy lub przedłużacza, co mogłoby doprowadzić do przeciążenia sieci elektrycznej.

10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony nie próbuj go samodzielnie naprawiać, modyfikować lub wymieniać. W tym celu skontaktuj się z naszym działem serwisowym.

11. Jeśli produkt wydaje dziwne dźwięki, wydobywa zapach spalenizny lub wydziela dym, natychmiast odłącz go od gniazdka elektrycznego i skontaktuj się z naszym działem serwisowym. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

12. Nie wkładaj przewodów ani ostrych przedmiotów do szczelin produktu lub wylotu ciepłego powietrza. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.

13. Nie umieszczaj grzejnika elektrycznego w pobliżu urządzenia ani nie wrzucaj do niego jakichkolwiek zapalonych materiałów, takich jak papieros, aby uniknąć pożaru lub deformacji produktu.

14. Nie umieszczaj na produkcie jakichkolwiek materiałów łatwopalnych lub podatnych na wysoką temperaturę. Dostanie się ciała obcego do wnętrza urządzenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.

15. Nie używaj produktu w miejscach narażonych na nadmierną wilgoć i nie spryskuj go wodą.

16. Nie używaj produktu w momencie, gdy nie działa prawidłowo. W takim wypadku natychmiast odłącz urządzenie od zasilania oraz źródła dopływu wody, a następnie skontaktuj się z naszym działem serwisowym. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować porażenie prądem lub wywołać pożar.

17. Podczas kąpieli, brania prysznica lub sprzątania łazienki wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i zachowaj ostrożność, aby woda lub detergent nie zachlapał produktu, aby nie dopuścić do pożaru lub porażenia prądem.

18. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj samodzielnie produktu.

19. Nie używaj produktu podczas kąpieli lub brania prysznica.

20. Nie umieszczaj ani nie przechowuj produktu w miejscu, gdzie mógłby być narażony na upadek.

21. Nie umieszczaj produktu w wodzie lub innym płynie.

22. Nie korzystaj z produktu w momencie, gdy jest zalany wodą. W takim wypadku natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

23. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w miejscach, w których używane są materiały łatwopalne.

24. Nie podłączaj wody ściekowej, mieszanej przemysłowej, morskiej lub innej nieuzdatnionej lub średnio-uzdatnionej wody. Takie działanie może spowodować infekcje skóry lub nieprawidłowe działanie urządzenia.

25. Nie blokuj dłonią wylotu ciepłego powietrza.

26. Odłącz źródło dopływu wody podczas czyszczenia urządzenia.

27. W przypadku dzieci i osób starszych, które mają trudności z odpowiednim reagowaniem na zmianę temperatury lub mają wrażliwą skórę należy ustawić temperaturę mycia i suszenia na poziom “niski” lub “wyłączony”, aby zapobiec oparzeniom.

28. W przypadku, gdy produkt jest używany przez dzieci lub osoby wymagające pomocy obowiązkowy jest ścisły nadzór.

29. Nie naciskaj przycisków na urządzeniu lub pilocie sterującym z użyciem nadmiernej siły.

30. Nie stawaj ani nie kładź ciężkich przedmiotów na desce toaletowej lub pokrywie.

31. Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i opisem zawartym w treści niniejszej instrukcji. Nie użytkuj produktu w oparciu o dodatkowe załączniki, które nie są przez nas zalecane.

32. Nigdy nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę, nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony lub miał kontakt z wodą. W takim wypadku zwróć produkt do naszego działu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.

33. Trzymaj przewód elektryczny z dala od gorących powierzchni.

34. Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie umieszczaj produktu na miękkiej powierzchni takiej jak łóżko lub kanapa, co mogłoby blokować otwory wentylacyjne.

35. Nie korzystaj z produktu podczas snu lub gdy jesteś senny.

36. Nie upuszczaj ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach urządzenia.

37. Nie używaj produktu na zewnątrz lub w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których urządzenie może być narażone na działanie tlenu.

38. Produkt powinien być uziemiony. W przypadku nastąpienia zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ten produkt jest wyposażony w złącze składające się z przewodu uziemiającego z wtyczką uziemiającą. Wtyczka ta musi być podłączona do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione.

39. Przed napełnianiem zbiornika odłącz urządzenie od prądu. Napełniaj zbiornik wyłącznie czystą wodą. Nie przekraczaj limitu poziomu napełnienia wody.

40. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.

41. Urządzenie musi być uziemione.

42. W sytuacji, gdy przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

43. Podłącz produkt za pomocą wytrzymałego i szczelnego węża wodnego.

44. Urządzenia stacjonarne niewyposażone w środki do odłączania od sieci zasilającej, posiadające separację styków na wszystkich biegunach, zapewniające pełne odłączenie w III kategorii przepięciowej, muszą być podłączone do stałego okablowania zgodnie z przepisami dotyczącymi okablowania.

45. Produkt należy podłączyć do źródła wody przy pomocy pojedynczego węża wodnego, a nie zestawu węży.

46. Odłącz produkt od źródła zasilania podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem.

47. Nie używaj zasilania DC lub AC innego niż z napięciem elektrycznym 220V lub 230V. Takie działanie może spowodować awarię produktu.

48. Nie wyginaj ani nie skręcaj węża dopływu wody. Takie działanie mogłoby spowodować wyciek wody.

49. Nie opieraj się o deskę lub pokrywę toaletową. Takie działanie mogłoby uszkodzić urządzenie lub spowodować obrażenia ciała.

50. Nie montuj urządzenia w pomieszczeniu narażonym na wystąpienie mrozu. Temperatura pomieszczenia nie powinna wynosić mniej niż 4°C, aby uniknąć zamarzania lub uszkodzeń urządzenia.

51. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie wody, silnego światła lub promieni słonecznych. Takie działanie może spowodować blaknięcie lub niestabilną temperaturę pracy.

UWAGA

1. Nie podłączaj głównego zaworu wodnego do źródła dopływu ciepłej wody. Podłącz wyłącznie do źródła dopływu zimnej wody.

2. Po zakończeniu instalacji sprawdź wszystkie połączenia doprowadzające wodę pod kątem szczelności. W miejscu łączenia węża dopływowego z trójnikiem zamontuj uszczelkę.

3. Nie otwieraj ani nie zamykaj deski toaletowej lub pokrywy z użyciem nadmiernej siły.

4. Podczas korzystania z produktu uważaj, żeby fekalia nie miały styczności z dyszami lub wylotem gorącego powietrza. Nie oddawaj moczu na miskę i dysze. Takie działanie doprowadzi do awarii, powstania nieprzyjemnych zapachów lub różowo-brązowych plam.

5. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas odłącz przewód zasilający oraz źródło dopływu wody i wypróżnij całą wodę ze zbiornika, aby uniknąć powstania infekcji skórnych lub zanieczyszczenia wody.

6. Nie pociągaj za wąż przyłączeniowy z użyciem nadmiernej siły.

7. Nie używaj rozcieńczalników, benzenu, kwaśnych środków chemicznych, chloru lub kwasu chlorowodorowego, benzyny, wody bananowej rozpuszczalniku do farb, proszku odkażającego lub szczotki nylonowej co mogłoby spowodować korozję metalowych części, powstanie odbarwień lub zarysowanie korpusu bidetu.

8. Osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Proszę zwracać szczególną uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

10. To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie całej Unii Europejskiej. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie należy skorzystać z możliwości zwrotu i odbioru sprzętu przez wykwalifikowaną firmę lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Docelowo produkt powinien zostać poddany procesowi recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.