GWARANCJA, REKLAMACJE, ZWROTY I SERWIS
www.majormaker.pl

A. Gwarancja

I. Informacje ogólne

1. Gwarantem jest VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bartycka 26/24, 00-716 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000710449, posiadająca NIP 5342571122, REGON 369057675.

2. Gwarant udziela 24-miesięcznej gwarancji na towary sprzedawane w ramach sklepu internetowego www.majormaker.pl

3. Termin gwarancji nie biegnie na nowo ani nie ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Klient nie mógł korzystać z produktu w związku z procedurą reklamacyjną.

4. Gwarancja obejmuje tylko towary kupione i użytkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze.

6. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest:
1) dokonanie pełnej płatności za towar. Gwarancja nie przysługuje, jeżeli nabywca nie dokonał pełnej płatności za towar. Dokonanie zapłaty po terminie nie powoduje przesunięcia rozpoczęcia biegu okresu gwarancji.
2) stosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji montażu i obsługi lub w innych dokumentach, przekazanych wraz z towarem. Wytyczne dotyczące korzystania z produktów znajdują się także w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

II. Procedura

1. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie.

2. Zgłoszenie reklamacji w ramach gwarancji – pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji – powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wady.

3. Procedura zgłoszeń reklamacyjnych:
1) klient może wstępnie zasygnalizować wadę poprzez formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem: FORMULARZ
2) do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację fotograficzną lub nagranie z widocznym problemem oraz miejsce montażu – materiał ten stanowi podstawę do wstępnej analizy zgłoszenia i ustalenia zasadności wysyłania towaru do gwaranta;
3) gwarant może rozwiązać problem zdalnie, jeśli będzie taka możliwość, a klient ma obowiązek współpracować, np. wykonać czynności sugerowane przez gwaranta (np. naciśnięcie kombinacji przycisków na pilocie sterującym urządzeniem);
4) w razie niemożności rozwiązania problemu zdalnie, klient powinien odesłać towar do gwaranta celem przeprowadzenia analizy. Klient organizuje transport przesyłki do gwaranta. W przypadku, gdy po weryfikacji problemu zgłoszenie okaże się zasadne, gwarant zwróci klientowi za koszty przesyłki na podstawie przedłożonego dokumentu tj. paragonu, faktury lub potwierdzenia płatności za usługi kurierskie. Maksymalna kwota zwrotu za koszty przesyłki kurierskiej z reklamowanym urządzeniem wysyłanym przez klienta do serwisu w ramach gwarancji lub rękojmi wynosi 30,00 zł brutto. Gwarant organizuje transport przesyłki powrotnej – zamawia kuriera i ponosi jego koszt;

5) klient zobowiązany jest:
1) przygotować urządzenie do transportu poprzez jego demontaż (odłączenie od źródła wody i prądu). Uwaga: w przypadku toalet myjących z reguły wystarczy demontaż górnego korpusu urządzenia (deski sedesowej z pokrywą i całą elektroniką), a miska toaletowa nie podlega demontażowi, ponieważ nie ulega awariom i nie jest wymagana dla rozpatrzenia reklamacji;
2) oczyścić urządzenie z wszelkich zanieczyszczeń wynikających z normalnego użytkowania. W razie otrzymania przez gwaranta zabrudzonego urządzenia, gwarant może odmówić rozpatrzenia reklamacji lub odesłać towar do klienta celem prawidłowego przygotowania urządzenia. W takim przypadku za organizację wysyłki i jej koszty odpowiedzialność ponosi klient;
3) prawidłowo zapakować towar. Uwaga: gwarant sugeruje użycie opakowania oryginalnego lub kartonu zastępczego o standardowych proporcjach i kształcie prostopadłościanu oraz o wymiarach całkowitych nie przekraczających 70 x 60 x 30 cm. Użycie innego opakowania łączyć się może z podwyższeniem kosztów transportu, a gwarant będzie uprawniony dochodzić różnicy w kosztach od klienta;
4) skonsultować się z gwarantem w sprawie akcesoriów lub części, które powinny być dołączone i dołączyć je do przesyłki;
5) solidnie zabezpieczyć urządzenie na czas transportu w taki sposób, aby urządzenie było z każdej strony zabezpieczone folią bąbelkową lub innym materiałem uszczelniającym i chroniącym przed upadkiem. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stan fizyczny otrzymanego urządzenia. W przypadku wykrycia uszkodzenia powstałego w trakcie transportu, gwarant zaoferuje klientowi odpłatną naprawę, pod warunkiem, że będzie we danej chwili dysponował odpowiednimi częściami zamiennymi niezbędnymi do procesu doprowadzenia urządzenia do pierwotnego stanu.
6)wysłać za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej urządzenia w celu naprawy. Adres do wysyłki:
Major Maker
ul. Bartycka 24/26/123
00-716 Warszawa
tel. 735 877 668
vivo@majormaker.pl

4. Po uprzednim ustaleniu z gwarantem klient może dostarczyć i odebrać towar osobiście u gwaranta: ul. Bartycka 24/26/123, 00-716 Warszawa, zamiast korzystać z usługi kuriera.

5. Gwarant rozpatruje zgłoszenie w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru od klienta i informuje klienta o decyzji oraz dalszych działaniach.

6. Gwarant nie zapewnia urządzenia zastępczego na czas procedury reklamacyjnej ani na czas naprawy lub wymiany towaru.

III. Uprawnienia gwarancyjne i decyzje

1. W ramach uprawnień gwarancyjnych przysługuje:
1) usunięcie wad towaru (naprawa);
2) wymiana towaru na nowy.
3) W razie uwzględnienia reklamacji przez gwaranta, gwarant jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad towaru albo do dokonania jego bezpłatnej wymiany na towar wolny od wad (wybór świadczenia należy do gwaranta).

2. Czas naprawy lub wymiany urządzenia jest uzależniony od dostępności towaru lub części zamiennych i może wynosić do 14 dni.

3. Po uprzednim ustaleniu pomiędzy gwarantem i klientem w przypadku drobnych usterek, istnieje możliwość rozpatrzenia reklamacji w oparciu o zgłoszenie reklamacyjne (bez dostarczania towaru do gwaranta) oraz dostarczenia klientowi części zamiennych w ramach gwarancji celem samodzielnego przeprowadzenia naprawy przez klienta, zgodnie z instrukcjami od gwaranta. W takim przypadku klient wykonuje naprawę na własną odpowiedzialność ze wszystkimi tego skutkami.

4. UWAGA: W przypadku, gdy urządzenie okaże się sprawne (zgłaszany przez klienta problem nie występuje, gwarant dysponuje dowodem w postaci nagrania wideo), wówczas klient ponosi koszty dostawy towaru. W takim przypadku gwarant odsyła towar do klienta za pobraniem, a klient zobowiązany jest do uiszczenia należności za przesyłkę kurierowi. Nie dotyczy to przypadku opisanego w punkcie A.II.4 powyżej.

5. Po zakończeniu procesu naprawy, wymiany poszczególnych części zamiennych lub całego urządzenia na nowe okres gwarancji na urządzenie lub poszczególne części zamienne nie ulega odnowieniu lub wydłużeniu, a zakończy się dokładnie 24 miesiące od daty zakupu towaru.

IV. Wyłączenia

1. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmuje:
1) wad, które powstały na skutek zużycia części podlegających naturalnemu zużywaniu;
2) wad, które powstały na skutek wadliwej zabudowy, wadliwych prac montażowych lub naprawczych, bądź użycia nieoryginalnych lub wadliwych akcesoriów do montażu lub części zamiennych;
3) części, które z powodu swoich właściwości materiałowych lub sposobu zastosowania podlegają podwyższonemu zużyciu;
4) uszkodzeń w powłoce lub innego zabezpieczenia powierzchni towarów;
5) nieprawidłowości spowodowanych czynnikami niezależnymi od gwaranta, np. zalaniem, ogniem, trzęsieniem ziemi, wyładowaniami atmosferycznymi, wybuchem, niedbalstwem lub celowym działaniem, uszkodzeniami fizycznymi, nietypowymi warunkami środowiskowymi, itp.;
6) mechanicznego uszkodzenia spowodowanego przez nabywcę lub osoby trzecie;
7) szkód powstałych w wyniku wypadku;
8) uszkodzeń lub wad powstałych na skutek używania lub przechowywania towaru w sposób odbiegający od normalnego lub na skutek niezastosowania się do ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi lub na produkcie, lub nieprawidłowej konserwacji produktu;
9) konsekwencji napraw, przeróbek, zmiany lub modyfikacji towarów lub ich elementów, dokonanych z inicjatywy nabywcy we własnym zakresie;
10) uszkodzeń, zacieków, itp. Powstałych w wyniku usuwania osadów lub ciał obcych;
11) uszkodzeń lub wad wynikających z jakości wody w regionie, w którym produkt jest używany;
12) uszkodzeń lub wad spowodowanych przez gryzonie, insekty i inne zwierzęta;
13) uszkodzeń lub wad wynikających z zamrożenia produktu wskutek niewłaściwego przechowywania;
14) uszkodzeń lub wad wynikających z nieodpowiedniego zasilania (w tym napięcia lub częstotliwości);
15) uszkodzeń lub wad wynikających z zamontowania produktu na poruszających się pojazdach takich jak samochody, samoloty lub statki;
16) uszkodzeń lub wad wynikających ze zużycia baterii lub przerw w zasilaniu.

V. Dodatkowe postanowienia

1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień w punkcie B niniejszego dokumentu.

2. W razie sprzedaży towaru przez nabywcę w czasie trwania gwarancji gwarant zobowiązuje się do spełnienia świadczeń z gwarancji na rzecz kolejnego nabywcy jedynie, gdy przedstawi on umowę sprzedaży towaru, zawierającą postanowienie o przeniesieniu na niego uprawnień wynikających z gwarancji.

3. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W razie wywozu Towarów za granicę Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialność z tytułu gwarancji wygasa.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.


B. Rękojmia za wady

1. Sprzedawcą jest VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bartycka 26/24, 00-716 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000710449, posiadająca NIP 5342571122, REGON 369057675. Pozostałe definicje wynikają z Regulaminu https://majormaker.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci/.

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:
1) wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową. W szczególności towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
a) towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił konsumenta;
c) towar nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) towar został konsumentowi wydany w stanie niezupełnym,
2) towar ma wadę prawną, jeżeli towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa;
3) sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili;
4) sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na konsumenta;
6) sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru konsumentowi, a jeśli towarem nabywanym przez konsumenta jest używana rzecz ruchoma, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania towaru;
7) uprawnienia konsumenta z tytułu rękojmi to:
a) żądanie obniżenia ceny towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
b) konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby konsumenta inny sposób zaspokojenia;
8) konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: ul. Bartycka 24/26/123, 00-716 Warszawa. Konsument powinien:
1) przygotować urządzenie do transportu poprzez jego demontaż (odłączenie od źródła wody i prądu). Uwaga: w przypadku toalet myjących z reguły wystarczy demontaż górnego korpusu urządzenia (deski sedesowej z pokrywą i całą elektroniką), a miska toaletowa nie podlega demontażowi, ponieważ nie ulega awariom i nie jest wymagana dla rozpatrzenia reklamacji;
2) oczyścić urządzenie z wszelkich zanieczyszczeń wynikających z normalnego użytkowania;
3) prawidłowo zapakować towar. Uwaga: sprzedawca sugeruje użycie opakowania oryginalnego lun kartonu zastępczego o standardowych proporcjach i kształcie prostopadłościanu, oraz o wymiarach całkowitych nie przekraczających 70 x 60 x 30 cm;
4) skonsultować się ze sprzedawcą w sprawie akcesoriów lub części, które powinny być dołączone i dołączyć je do przesyłki;
5) solidnie zabezpieczyć urządzenie na czas transportu w taki sposób, aby urządzenie było z każdej strony zabezpieczone folią bąbelkową lub innym materiałem uszczelniającym i chroniącym przed upadkiem.


C. Odstąpienie od umowy

Przed dokonaniem zakupu prosimy o uważne zapoznanie się z listą oraz wymaganiami odnośnie kompatybilności desek z miskami w celu upewnienia się, czy urządzenie jest kompatybilne z miską toaletową.

Opakowania z produktami są zaplombowane lub zafoliowane. Z uwagi na ochronę zdrowia i względy higieniczne, produkt nie podlega zwrotowi po otwarciu opakowania i naruszeniu plomby (Art. 38. pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta).

W celu potwierdzenia kompatybilności prosimy o kontakt to udzielimy szczegółowych informacji lub za drobną opłatą wyślemy szablon urządzenia do przymierzenia na misce toaletowej.

1. Odstąpienie od umowy przez sprzedawcę lub klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (dz.u.2017.459 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu pod adresem: formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku wysyłki formularza za pośrednictwem poczty e-mail sprzedawca niezwłocznie potwierdza klientowi otrzymanie formularza.

3. Informacje o odstąpieniu od umowy przez konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym na stronie sklepu.

4. Jeśli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
1) świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres ul. Bartycka 24/26/123, 00-716 Warszawa przed upływem tego terminu.

8. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element towaru. Konsument powinien:
1) przygotować urządzenie do transportu poprzez jego demontaż (odłączenie od źródła wody i prądu). Uwaga: w przypadku toalet myjących z reguły wystarczy demontaż górnego korpusu urządzenia (deski sedesowej z pokrywą i całą elektroniką), a miska toaletowa nie podlega demontażowi, ponieważ nie ulega awariom i nie jest wymagana dla rozpatrzenia reklamacji;
2) oczyścić urządzenie z wszelkich zanieczyszczeń wynikających z normalnego użytkowania;
3) prawidłowo zapakować towar. Uwaga: sprzedawca sugeruje użycie opakowania oryginalnego lun kartonu zastępczego o standardowych proporcjach i kształcie prostopadłościanu, oraz o wymiarach całkowitych nie przekraczających 70 x 60 x 30 cm;
4) skonsultować się ze sprzedawcą w sprawie akcesoriów lub części, które powinny być dołączone i dołączyć je do przesyłki;
5) załączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu należności;
6) załączyć paragon (o ile go posiada) lub dowód zakupu;
7) solidnie zabezpieczyć urządzenie na czas transportu w taki sposób, aby urządzenie było z każdej strony zabezpieczone folią bąbelkową lub innym materiałem uszczelniającym i chroniącym przed upadkiem.

9. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

13. Uwaga: Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

14. Postanowienia zawarte w punktach 2-14 stosuje się do przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.


D. Serwis

1. Sprzedawca świadczy odpłatnie usługi serwisowe na zasadach odrębnej umowy z klientem.

2. W sprawie szczegółów możliwy jest kontakt drogą telefoniczną (tel. 735 877 668) lub e-mailem (vivo@majormaker.pl).

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYTYCZNE:

1. Nie podłączaj urządzenia przy użyciu uszkodzonej wtyczki lub do luźnego gniazdka elektrycznego.

2. Przed użyciem upewnij się, że korzystasz z dedykowanego gniazdka elektrycznego. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.

3. Nie przesuwaj produktu pociągając za wtyczkę, aby nie dopuścić do jej uszkodzenia lub porażenia prądem.

4. Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi dłońmi. Takie działanie może spowodować porażeniem prądem.

5. Nie wyginaj gwałtownie przewodu zasilającego i nie mocuj go za pomocą kombinerek, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub zdeformowania.

6. Nie podłączaj ani nie wyjmuj gwałtownie wtyczki zasilającej z gniazdka.

7. Odłącz produkt od zasilania przed każdorazowym czyszczeniem, naprawą, kontrolą lub wymianą części.

8. Staraj się na bieżąco usuwać kurz i wodę z wtyczki zasilającej.

9. Nie podłączaj innych urządzeń do tej samej listwy lub przedłużacza, co mogłoby doprowadzić do przeciążenia sieci elektrycznej.

10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony nie próbuj go samodzielnie naprawiać, modyfikować lub wymieniać. W tym celu skontaktuj się z naszym działem serwisowym.

11. Jeśli produkt wydaje dziwne dźwięki, wydobywa zapach spalenizny lub wydziela dym, natychmiast odłącz go od gniazdka elektrycznego i skontaktuj się z naszym działem serwisowym. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

12. Nie wkładaj przewodów ani ostrych przedmiotów do szczelin produktu lub wylotu ciepłego powietrza. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.

13. Nie umieszczaj grzejnika elektrycznego w pobliżu urządzenia ani nie wrzucaj do niego jakichkolwiek zapalonych materiałów, takich jak papieros, aby uniknąć pożaru lub deformacji produktu.

14. Nie umieszczaj na produkcie jakichkolwiek materiałów łatwopalnych lub podatnych na wysoką temperaturę. Dostanie się ciała obcego do wnętrza urządzenia może spowodować porażenie prądem lub pożar.

15. Nie używaj produktu w miejscach narażonych na nadmierną wilgoć i nie spryskuj go wodą.

16. Nie używaj produktu w momencie, gdy nie działa prawidłowo. W takim wypadku natychmiast odłącz urządzenie od zasilania oraz źródła dopływu wody, a następnie skontaktuj się z naszym działem serwisowym. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować porażenie prądem lub wywołać pożar.

17. Podczas kąpieli, brania prysznica lub sprzątania łazienki wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i zachowaj ostrożność, aby woda lub detergent nie zachlapał produktu, aby nie dopuścić do pożaru lub porażenia prądem.

18. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj samodzielnie produktu.

19. Nie używaj produktu podczas kąpieli lub brania prysznica.

20. Nie umieszczaj ani nie przechowuj produktu w miejscu, gdzie mógłby być narażony na upadek.

21. Nie umieszczaj produktu w wodzie lub innym płynie.

22. Nie korzystaj z produktu w momencie, gdy jest zalany wodą. W takim wypadku natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

23. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w miejscach, w których używane są materiały łatwopalne.

24. Nie podłączaj wody ściekowej, mieszanej przemysłowej, morskiej lub innej nieuzdatnionej lub średnio-uzdatnionej wody. Takie działanie może spowodować infekcje skóry lub nieprawidłowe działanie urządzenia.

25. Nie blokuj dłonią wylotu ciepłego powietrza.

26. Odłącz źródło dopływu wody podczas czyszczenia urządzenia.

27. W przypadku dzieci i osób starszych, które mają trudności z odpowiednim reagowaniem na zmianę temperatury lub mają wrażliwą skórę należy ustawić temperaturę mycia i suszenia na poziom “niski” lub “wyłączony”, aby zapobiec oparzeniom.

28. W przypadku, gdy produkt jest używany przez dzieci lub osoby wymagające pomocy obowiązkowy jest ścisły nadzór.

29. Nie naciskaj przycisków na urządzeniu lub pilocie sterującym z użyciem nadmiernej siły.

30. Nie stawaj ani nie kładź ciężkich przedmiotów na desce toaletowej lub pokrywie.

31. Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i opisem zawartym w treści niniejszej instrukcji. Nie użytkuj produktu w oparciu o dodatkowe załączniki, które nie są przez nas zalecane.

32. Nigdy nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę, nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony lub miał kontakt z wodą. W takim wypadku zwróć produkt do naszego działu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.

33. Trzymaj przewód elektryczny z dala od gorących powierzchni.

34. Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie umieszczaj produktu na miękkiej powierzchni takiej jak łóżko lub kanapa, co mogłoby blokować otwory wentylacyjne.

35. Nie korzystaj z produktu podczas snu lub gdy jesteś senny.

36. Nie upuszczaj ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach urządzenia.

37. Nie używaj produktu na zewnątrz lub w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub w których urządzenie może być narażone na działanie tlenu.

38. Produkt powinien być uziemiony. W przypadku nastąpienia zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ten produkt jest wyposażony w złącze składające się z przewodu uziemiającego z wtyczką uziemiającą. Wtyczka ta musi być podłączona do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione.

39. Przed napełnianiem zbiornika odłącz urządzenie od prądu. Napełniaj zbiornik wyłącznie czystą wodą. Nie przekraczaj limitu poziomu napełnienia wody.

40. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia.

41. Urządzenie musi być uziemione.

42. W sytuacji, gdy przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

43. Podłącz produkt za pomocą wytrzymałego i szczelnego węża wodnego.

44. Urządzenia stacjonarne niewyposażone w środki do odłączania od sieci zasilającej, posiadające separację styków na wszystkich biegunach, zapewniające pełne odłączenie w III kategorii przepięciowej, muszą być podłączone do stałego okablowania zgodnie z przepisami dotyczącymi okablowania.

45. Produkt należy podłączyć do źródła wody przy pomocy pojedynczego węża wodnego, a nie zestawu węży.

46. Odłącz produkt od źródła zasilania podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem.

47. Nie używaj zasilania DC lub AC innego niż z napięciem elektrycznym 220V lub 230V. Takie działanie może spowodować awarię produktu.

48. Nie wyginaj ani nie skręcaj węża dopływu wody. Takie działanie mogłoby spowodować wyciek wody.

49. Nie opieraj się o deskę lub pokrywę toaletową. Takie działanie mogłoby uszkodzić urządzenie lub spowodować obrażenia ciała.

50. Nie montuj urządzenia w pomieszczeniu narażonym na wystąpienie mrozu. Temperatura pomieszczenia nie powinna wynosić mniej niż 4°C, aby uniknąć zamarzania lub uszkodzeń urządzenia.

51. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie wody, silnego światła lub promieni słonecznych. Takie działanie może spowodować blaknięcie lub niestabilną temperaturę pracy.

UWAGA

1. Nie podłączaj głównego zaworu wodnego do źródła dopływu ciepłej wody. Podłącz wyłącznie do źródła dopływu zimnej wody.

2. Po zakończeniu instalacji sprawdź wszystkie połączenia doprowadzające wodę pod kątem szczelności. W miejscu łączenia węża dopływowego z trójnikiem zamontuj uszczelkę.

3. Nie otwieraj ani nie zamykaj deski toaletowej lub pokrywy z użyciem nadmiernej siły.

4. Podczas korzystania z produktu uważaj, żeby fekalia nie miały styczności z dyszami lub wylotem gorącego powietrza. Nie oddawaj moczu na miskę i dysze. Takie działanie doprowadzi do awarii, powstania nieprzyjemnych zapachów lub różowo-brązowych plam.

5. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas odłącz przewód zasilający oraz źródło dopływu wody i wypróżnij całą wodę ze zbiornika, aby uniknąć powstania infekcji skórnych lub zanieczyszczenia wody.

6. Nie pociągaj za wąż przyłączeniowy z użyciem nadmiernej siły.

7. Nie używaj rozcieńczalników, benzenu, kwaśnych środków chemicznych, chloru lub kwasu chlorowodorowego, benzyny, wody bananowej rozpuszczalniku do farb, proszku odkażającego lub szczotki nylonowej co mogłoby spowodować korozję metalowych części, powstanie odbarwień lub zarysowanie korpusu bidetu.

8. Osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Proszę zwracać szczególną uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

10. To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi na terenie całej Unii Europejskiej. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie należy skorzystać z możliwości zwrotu i odbioru sprzętu przez wykwalifikowaną firmę lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Docelowo produkt powinien zostać poddany procesowi recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.